Individuell handledning

För den ”ofrivillige redigeraren”
individuell handledning i tidskriftsproduktion.

Här kommer lite information om ett projekt som TVV kommer att jobba med det kommande året och som vi hoppas ni medlemmar kommer att ha nytta av.

TVV arbetar ju normalt med workshops och kurser som bygger på att lära sig använda olika bild- och redigeringsprogram. I det här projektet vill vi försöka att mer individuellt inringa de enskilda tidskrifternas behov och kunskapsluckor genom att erbjuda kontinuerlig handledning genom hela layout-processen från dokument till färdigt tryck för ett eller flera tidskriftsnummer.
Som det är idag fungerar TVV:s personal i hög grad som kunskapsresurs och akut problemlösare. I typfallet kommer redaktionerna och vill ha hjälp med detaljproblem i utformandet av tryckoriginal.
Nackdelen med detta arbetssätt är att det blir punktinsatser som inte ger helhetsperspektiv och överblick på produktionsflödet.
Detta hänger förstås i hög grad samman med att många av tidskrifternas redaktioner är ideellt arbetande och jobbar under svår tidspress och kanske många gånger som ”ofrivilliga redigerare”.

Vad vi tänker göra är att alltså erbjuda individuell handledning i tidskriftproduktion för ett eller flera nummer. Precis hur den handledningen ska se ut vet vi inte ännu men det vill utforma i dialog med Er medlemmar. Det första vi kommer att göra är att skicka ut en kort enkät för att kartlägga behovet och intresset för den här typen av tjänst hos Er. Den enkäten kommer att skickas ut under oktober eller november månad.

Här följer den utdrag ur Tidskriftstverkstans ansökan till Kulturrådet som mer i detalj beskriver tankarna bakom projektet.

Syfte och mål för projektet och varför ni vill genomföra det. (Max 2000 tecken, fler kan inte sparas.)

Att undersöka underlaget för, och utformandet av, följande tjänster:

• Individuell handledning i tidskriftsproduktion -”från ax till limpa” (ett tidskriftsnummer)

• Individuell handledning via ”Lay-out- och tryckkvalitetsmässig återkopplingsstruktur” för tidskriftproduktion (flera tidskriftsnummer)

Tidskriftsverkstaden har genom sin roll som teknikresurs en position där personalen står i kontinuerlig dialog med tidskriftredaktörer om villkoren för tidskrifterna och för deras produktion.

TVV:s personal fungerar idag i hög grad som kunskapsresurs och akut problemlösare. I typfallet kommer tidskriftsproducenter och vill ha hjälp med detaljproblem i utformandet att av tryckoriginal eller med frågor av tryckteknisk och mjukvarumässig karaktär, inställningar för optimal bildåtergivning etc. Nackdelen med detta arbetssätt är att det blir punktinsatser som inte ger helhetsperspektiv och överblick på produktionsflödet. Detta hänger i hög grad samman med att tidskrifternas redaktioner är ideellt arbetande. TVV arbetar traditionellt med workshops och kurser som bygger på att lära sig använda olika datorprogram. Detta är fortfarande en grundläggande del av TVV:s basverksamhet. Skillnaden gentemot de ovan planerade tjänsterna är att dessa syftar till att mer individuellt inringa de enskilda tidskrifternas behov och kunskapsluckor genom kontinuerlig handledning genom alla produktionsmoment för ett eller flera tidskriftsnummer Det handlar om att få redaktionerna att förstå vad man kan göra bättre, enklare, billigare genom att en konsult är med under hela processen.

Projektet syftar till finna former för hur den samlade kunskapen hos TVV:s personal på ett mer stukturerat sätt ska kunna föras vidare till medlemmar och andra med likande behov.

Inom ramen för projektet vill vi också kartlägga möjligheterna att marknadsföra tjänsterna även utanför TVV:s medlemskrets. I någon mån skulle framgångar i detta avseende bidra till att TVV får en mer diversifierad finansiering vilket långsiktigt kommer medlemmarna tillgodo.

Här finns en ständigt uppdaterad handledningsbok med tips och trix för en enklare redaktionell vardag.